Baitworld, de specialist in goedkoop en kwalitatief karperaas!
Contact +31 (0)6 41589949 info@baitworld.nl
(0 item) - € 0,00

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Baitworld
voor levering van diensten en producten

17-6-2014 Baitworld – KVK te Rotterdam: 60729988

Artikel 1 Algemeen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Baitworld, hierna te noemen: Baitworld, en een Wederpartij waarop Baitworld deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Baitworld, voor de uitvoering waarvan door Baitworld derden dienen te worden betrokken. 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 5. Indien Baitworld niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, of hierop zelf uitzonderingen maakt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Baitworld in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes. Offertes en aanbiedingen 1. Alle offertes en aanbiedingen van Baitworld zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 2. Alle offertes, opdrachten en reparaties zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, op basis van een niet-bindende voorcalculatie. Facturering vindt altijd plaats op basis van nacalculatie. 3. Baitworld kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Baitworld daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Baitworld anders aangeeft. 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Baitworld niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Leveringstermijnen. Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging 1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Baitworld derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Baitworld dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 2. Baitworld heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3. Baitworld is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Baitworld de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 5. Indien Baitworld gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Baitworld ter beschikking heeft gesteld. 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Hierdoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Baitworld zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Baitworld een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 8. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Baitworld gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Baitworld daardoor direct of indirect ontstaan. 9. Indien Baitworld bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Baitworld niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 1. Baitworld is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: - de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; - na het sluiten van de overeenkomst Baitworld ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; - de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; - Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Baitworld kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is
Baitworld gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. - indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Baitworld kan worden gevergd. 2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Baitworld gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Baitworld op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Baitworld de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 4. Indien Baitworld tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Baitworld, zal Baitworld in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Baitworld extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Baitworld genoemde termijn te voldoen, tenzij Baitworld anders aangeeft. 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het 7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht . Baitworld is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Baitworld geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Baitworld niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Baitworld of van derden daaronder begrepen. Baitworld heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Baitworld zijn verbintenis had moeten nakomen. 3. Baitworld kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel Baitworld ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Baitworld gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten. Baitworld kan verlangen dat betaling voor het geleverde werk en/of goederen á contant bij aflevering wordt voldaan. 2. Indien overeengekomen is dat betaling per bank verloopt, dient betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Baitworld aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Baitworld aangegeven. Baitworld is gerechtigd om periodiek en tussentijds te factureren. 3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 4. Baitworld heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Baitworld verschuldigde. 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente beschuldigd.